توضیحات

Ex linear light fitting

Explosion protetion: II 2G Ex de mb IIC T4 Gb

Certificates: BVS 09 ATEX E 034 , IECEX BVS 09.0033

Rated voltage: AC: 220-254 V 50/60 Hz , DC: 195-250 V

Weight: 7.7 kg

Dgree of protection: IP66

Type: ellk92036-36

Manuf.: "CEAG"

 

مهتابی ضد انفجار 

درجه حفاظت: II 2G Ex de mb IIC T4 Gb / IP66

گواهی ها: BVS 09 ATEX E 034 , IECEX BVS 09.0033

ولتاژ: AC: 220-254 V 50/60 Hz , DC: 195-250 V

وزن: 7/7 kg

مدل: ellk92036-36

کارخانه سازنده: "CEAG"


فایل های مرتبط

دانلود