توضیحات

Ex Socket & Plug

Ex de IIC Gb IP66

Ambient temperature -40 °C to +55 °C

Voltage: 200/250 VAC

Code: PRE316RB (wall socket) & PRE316PB (plug)

Manuf.: Appleton A.T.X.


فایل های مرتبط

دانلود